IZVEŠTAJ – Prvi nacionalni kongres – Tara 05-11.11.2017.

Kongres je održan na Tari  u Hotelu “Omorika” u period od  01 – 05.11.2017.godine.

Na I Nacionalnog Kongresa Unije udruženja učestvovalo je 153  saradnika /lekara i stomatologa / medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara. Stručne sadržaje Kongresa realizovali su:

 • Predavači u plenarnoj tematici = 9
 • Pasivni učesnici =  63
 • Usmena prezentacija =  46
 • Poster prezentacija =  35

ZAKLJUČCI  I NACIONALNOG KONGRESA UNIJE UDRUŽENJA:

I OKRUGLI STO : Odgovornost sestre prema pacijentu u aktuelnoj sestrinskoj praksi

Neophodno je zajedničko delovanje stručne sestrinske javnosti Republike Srbije na definisanju kompetencija i osnovnog standarda u sestrinskoj praksi- procesa zdravstvene nege.

Jasnoća na ovim poljima omogući će preuzimanje odgovornosti u radu sa pacijentom a isto tako i preuzimanje odgovornosti za kvalitet i razvoj sestrinske prakse.

Unija Udruženja medicinski sestara i zdravstveni tehničara Republike Srbije će u dogovoru sa članstvom i svim zainteresovanim stranama sačiniti program edukacije koji će omogućiti primenu navedeni standarda.

II OKRUGLI STO: Partnerski odnos u razvoju dualnog obrazovanja i njegov uticaj na razvoj profesije sestrinstva

Uvođenjem stručne prakse u obrazovanje strukovnih medicinskih sestara (2010.god.)  stvorile su se polazne osnove koncepta dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju medicinskih sestara i doprinelo poboljšanju kvaliteta i kontinuiteta zdravstvene nege obezbeđivanjem partnerskog odnosa poslodavaca i obrazovnih ustanova.

Naime, definisanjem cilja, sadržaja, ishoda načinom realizacije stručne prakse u referentnim Ustanovama uz podršku stručnog saradnika iz Zdravstvene ustanove i sprovedenom evaluacijom iste, možemo da zaključimo da su se stvorili uslovi  da se opišu principi dualnog obrazovanja i radi na nacrtu Zakona o dualnom obrazovanju koji bi definisao obrazovanje strukovnih medicinskih sestara.

III OKRUGLI STO:  Savremeni vidovi lečenja u onkologiji

Dolaskom na tržište, novih lekova, biološke i imunoterapije, pružena je mogućnost da pacijenti duže i kvalitetnije žive.

Medicinske sestre imaju obavezu prema pacijetima, pružanju informacija o lekovima i sprovođenju higijensko – dijetetskog režima tokom lečenja

ZAKLJUČAK:Neophodno je sprovoditi kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara u korak sa novinama u farmaciji i medicini, da bi zdravstvena nega mogla biti pružena na najkvalitetniji mogući način

Radna predsedništava u sesijama  usmenih  prezentacija i komisija za postere, poštujući kriterijume o načinu pisanja i izlaganja stručnog rada izdvojili su najbolje prezentacije i autorima su dodeljena priznanja.

NAGRAĐENE USMENE PREZENTACIJE:

1.Neophodni preduslovi za razvoj transplatacionog programa 
Damir Peličić KC Crne Gore, Podgorica

2.Participacija  više medicinske sestre u prevenciji malignih oboljenja genitalnih organa žene 
 Nadica Milošević  Zdravstveni centar Surdulica

3.Uloga medicinske sestre tehničara u zbrinjavanju pacijenata sa akutnim gastrointestinalnim krvarenjem
Ana Vujić, Opšta bolnica „Studenica“ Kraljevo.

4.Konflikti u profesionalnoj praksi zdravstvenih radnika
Marković Jelena,Specijalna bolnica „Sveti Sava“ Beograd

5.Gasna gangrene – process zdravstvene nege 
Zorana Jović, Opšta bolnica „Studenica“ Kraljevo

NAGRAĐENE POSTER PREZENTACIJE:

1.Prva pomoć, trijaža I zbrinjavanje vitalno ugroženog pacijenta – masovne nesreće
Vulić Jelica , Opšta bolnica „Studenica“ Kraljevo

2.Specifičnosti komunikacije kod bolesnika sa moždanim udarom 
Srđan Radaković Specijalna bolnica „Sveti Sava „ Beograd

3.Gojaznost – bolest savremenog doba 
Dragana Vukić Opšta bolnica „Sveti Luka“ Smederevo

4.Zbrinjavanje politraumatizovanih pacijenata – medicinska sestra, tehničar kao član tima 
Nemanja Todorović, Opšta bolnica „Studenica“ Kraljevo

5.Bol u grudima – kako ga prepoznati 
Ivana Jovanović Opšta bolnica „Sveti Luka „ Smederevo

POHVALJENE  USMENE PREZENTACIJE:

1.Učešće patronažne sestre u školi roditeljstva 
Biljana Stefanović, DZ Kruševac

2.Zdravstvena nega kaj bolen pri ileusna sostojba bilijaren ileus – prikaz na slučaj
Gordana Stojanovik, Univerzitetska klinika po hirurški bolesti  Sv. Naum Ohridski Skopje

3. Funkcija i misija sestre 
Fikreta Jusufović, JZU „ZC Brčko“

4.Značaj komunikacije u zdravstvu 
Amira Hasanović, JU Opća bolnica“Prim. Dr Abdulah Nakaš „ Sarajevo

Uručena priznanja  i javne pohvale autora  najboljih usmenih i poster prezentacija su motivacija za sve autore da u odabiru teme, primeni metodologije pisanja i saopštavanja stručnog rada stvore uslove za prepoznavanje i vrednovanje i time obogate svoj profesionalni CV.

EVALUACIJA

1.Na koji način ste informisani o održavanju I Nacionalnog Kongresa Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije

 • Putem pisane/elektronske pošte 27.5%
 • U zdravstvenoj ustanovi 59,3%
 • Na drugi način 13,2%

2.Kakva je po Vašem mišljenju organizacija I Nacionalnog Kongresa Unije udruženja?

 • Veoma dobra 69,2  %                               
 • Standardna 11      %                          
 • Zadovoljavajuća 19,8   %

3.Ocenite mesto i uslove za održavanje I Nacionalnog Kongresa Unije udruženja?

 • odlično 74,7  %                         
 • zadovoljavajuće 25,3  %

4.Kako ocenjujete način prezentacije i izlaganje predavača?

 • I Okrugli sto: 3 -3,3%    4  – 11%    5 – 85.7%                                   
 • II Okrugli sto: 3-/          4 -15.4%    5 – 84,6%                            
 • III Okrugli sto: 3 – 1,1       4 – 11%    5 – 87.9%

5.Kako  u globalu ocenjujete usmene i poster prezentacije?

 • Veoma dobro 8%
 • Zadovoljavajuće 2%
 1. Da li ste mišljenja da je vreme za usmene prezentacije dovoljno?
 • Da 1%
 • Ne 9%

7.Po vašem mišljenju usmena prezentacija treba da traje:

 • Većina učesnika se složila da to treba da bude 10min

8.Predložite temu za II Nacionalni Kongres:

 • Urgentna stanja u palijativi
 • Standardi zdravstvene nege
 • Komunikacija u timu
 • Zdravi stilovi života kao prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
 • Položaj sestre u društvu i uslovi za rad
 • Stres i zaštita zdravstvenih radnika od istog

Unija udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije dostaviće donete zaključke Ministarstvu zdravlja, KMSZTS, Ministarstvu prosvete, obrazovnim i drugim releventnim institucijama i nastojati da se iznađu mogućnosti za implementaciju istih u stručnoj praksi.

Evaluacija Kongresa poslužiće Uniji udruženja  da u planiranju stručnih aktivnosti postavi više ciljeve radi podizanja nivoa kvaliteta u pripremi i realizaciji sadržaja Kongresa/Simpozijuma.

Nastojaćemo da proširujemo puteve informisanja sestrinske javnosti i učesnika I Nacionalnog Kongresa Unije o realizaciji donetih zaključaka.

Beograd,                                                            Predsednik Unije Udruženja

10.11.2017.                                                       Predsednik Stručnog odbora Kongresa

                                                                                  Radmila Jazić, s.r.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑